Inici / actualitat

ACTUALITAT

Nova llei de contractació pública i efectes en els contractes de gestió de residus
11/04/2018
Aquesta setmana s’ha celebrat un taller per a la resolució de dubtes sobre la nova llei de contractació pública (Llei 9/2017, de 8 de novembre), fent especial èmfasi en els seus efectes en els contractes de gestió de residus i neteja viària. La jornada ha estat organitzada pel Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. 

La ponència, a càrrec de Bernat Domeyó (advocat del bufet Uría Menéndez Advocats), s’ha centrat en les novetats de la Llei 9/2017, les implicacions pràctiques i els elements clau a tenir en compte pel que fa a les licitacions, contractes i concessions de serveis de recollida de residus i neteja viària, així com la resolució de dubtes i preguntes formulades pel públic assistent.
 
 
 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, només s’aplica a aquells expedients publicats a partir del 9 de març de 2018. Per tant, la nova llei no aplica als contractes que ja es trobaven en vigor abans d’aquesta data, així com tampoc a les modificacions i pròrrogues dels mateixos. No obstant això, d’acord amb una disposició transitòria de la llei, existeixen algunes excepcions, les quals sí estan subjectes a la Llei 9/2017: els acords de rescat de les concessions i els recursos especials en matèria de contractació, els quals es poden utilitzar per recórrer modificacions que afecten a contractes subjectes a l’anterior llei. 
 
A continuació trobaran el link per accedir a la Llei 9/2017 (link llei).